Oktober 2018

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Goede Doelen Fondsenwerving, hierna te noemen GDF, zijn van toepassing voor het gebruik van GDF (fondsenwervende) applicaties (het Product) tenzij er andere voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn tussen de Non-Profit organisatie en GDF. De algemene voorwaarden van de Non-Profit organisatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden geven inzicht in de rechten en plichten die het gebruik van het Product van GDF met zich meebrengt.
1.3 Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokken Partijen om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen en te accepteren zodat ieder op de hoogte is van de rechten en plichten voordat er gebruik wordt gemaakt van het Product van GDF. Door gebruik te maken van het Product van GDF, op welke manier dan ook, worden deze algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

2. Definities
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van GDF, in de meest recente versie.
2. Betalingspartner: Mollie BV., kantoorhoudende te (1016 EE) Amsterdam aan de Keizersgracht 313, KvK-nummer 30204462.
3. GDF: Goede Doelen Fondsenwerving, kantoor houdende te (2563 JK) Den Haag aan de Valkenboskade 452, KvK-nummer 68493045.
4. Non-Profit organisatie: de Non-Profit organisatie waarvoor geld ingezameld wordt en die daarvoor een gebruiksovereenkomst heeft.
5. Fondsenwervende applicaties: Applicaties (op maat) ontwikkelt door GDF. GDF draagt de technische verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkeling, hosting en beheer en bepaalt de functionaliteiten van deze applicaties.
6. Product: verzamelnaam voor de applicaties.
7. Website: De internetpagina’s van de Producten met de domeinnaam Goededoelenfondsenwerving.nl.
8. Gebruikersovereenkomst; de overeenkomst voor het gebruik van het Product door een Non-Profit organisatie.
9. Donateur: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Donatie doet aan een Non-Profit organisatie via het Product.
10. Project: een project waarvoor de Non-Profit organisatie via het Product geld inzamelt.
11. Non-Profit organisatiebedrag: het door de Non-Profit organisatie beoogde op te halen geldbedrag voor een Project of Evenement, zoals vastgesteld door de Non-Profit organisatie.

12. Donatie: het overmaken van een geldbedrag door een Donateur aan een Non-Profit organisatie via het Product.
13. Donatiebedrag: het bedrag dat een Donateur aan een Non-Profit organisatie overmaakt via het Product.
14. Aanmeldingsprocedure: De (online) uit te voeren procedure op de Website om als Non-Profit organisatie een Product af te nemen.
15. Transactiekosten: de kosten die Mollie BV. per transactie in rekening brengt voor het faciliteren van online betalingen via het Product.
16. Gebruikskosten: de kosten per Donatie voor het gebruik van het Product die inclusief de Transactiekosten in mindering worden gebracht op de opgehaalde geldbedragen bij de maandelijkse uitbetaling van deze bedragen door GDF aan Non-Profit organisatie.
17. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat GDF, via Non-Profit organisatie als verwerkingsverantwoordelijke, bij of in verband met het uitvoeren van haar dienstverlening verkrijgt.

3. Algemeen
3.1 GDF beoogt met het Product Non-Profit organisaties in Nederland en België te helpen met het werven van fondsen. GDF biedt met het Product een innovatief online hulpmiddel om als Non-Profit organisatie inkomsten te verkrijgen.
3.2 Het Product kan uitsluitend gebruikt worden door Non-Profit organisaties met een ANBI organisatiestelling. Dit houdt in dat het geld dat door de Non-Profit organisatie via het Product wordt opgehaald, een directe relatie moet hebben met een maatschappelijk nut en geen relatie mag hebben met een persoonlijk gewin of anderszins een commercieel oogmerk mag hebben.
Voor Non-Profit organisaties zonder ANBI organisatiestelling, is het Product niet beschikbaar, tenzij er in goed overleg anders wordt besloten.
3.3 Een Non-Profit organisatie dat gebruikt maakt van het Product, ontvangt een codering die in de eigen website geplaats kan worden.
3.4 Om als Non-Profit organisatie te worden aangemerkt en tot het Product te worden toegelaten, moet een Non-Profit organisatie de Aanmeldingsprocedure succesvol hebben afgerond.
3.5 De Donateur kan via het Product een Donatiebedrag betalen via de volgende online betaalmethoden, welke gefaciliteerd worden door Betalingspartner.
3.6 Van iedere Donatie wordt binnen het Product minimaal de volgende informatie opgeslagen: • Datum en tijd Donatie • Naam en e-mail adres Donateur (keuze voor anoniem) • Donatiebedrag • Donatieproject • Transactiekosten (incl. BTW) • Gebruikskosten (incl. BTW) • Betaalstatus • Betaal ID • Betaalmethode • Non-Profit organisatie aan welke de Donatie gekoppeld is • Opmerking (indien van toepassing) • IBAN donateur •BIC Donateur
3.7 Non-Profit organisaties verkrijgen van iedere donatie de volgende gegevens: Datum en tijd Donatie • Naam Donateur (keuze voor anoniem) • Donatiebedrag • Donatieproject • Betaal ID • Betaalmethode • naam Non-Profit organisatie aan welke de Donatie gekoppeld is • Donateur Opmerking (indien van toepassing). Zowel GDF als Non-Profit organisatie leven bij de verwerking van deze (persoons)gegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens na.

4. Functionaliteit
4.1 Het Product dat GDF aanbiedt aan de aangesloten Non-Profit organisatie is “as is”. GDF bepaalt hoe de Producten functioneren en kan geen garanties bieden dat de Producten volledig in overeenstemming met de wensen van Non-Profit organisatie functioneren. De Non-profit organisatie heeft veel invloed op de totstandkoming en het optimaliseren van het Product. Bij eventuele discussie over de geleverde dienstverlening of de inhoud en werking van de Producten geldt dat de aangesloten Non-Profit organisatie zich kan laten deactiveren als zij het niet eens is met de manier waarop het Product werkt. Reeds voor het Product betaalde kosten en bedragen blijven alsdan echter wel verschuldigd. GDF verleent bij tussentijdse deactivering geen restitutie.
4.2 GDF behoudt zich het recht voor het Product en de werking van de Website te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen en zal zich inspannen om de aangesloten Non-Profit organisaties tijdig van een dergelijke aanpassing van de dienst(en) in kennis te stellen.
4.3 GDF geeft geen enkele garantie op de kans op succes met het gebruik van het Product.
4.4 GDF is niet aansprakelijk voor de risico’s verbonden aan het doen van een Donatie via het Product. Voor de Donaties die via het Product worden gedaan, wordt gebruik gemaakt van de Derdengeldenrekening van de Betalingspartner en van de Derdengeldenrekening van GDF. GDF ontvangt, vanuit de Derdengeldenrekening van Betalingspartner, op haar Derdengeldenrekening alle Donatiebedragen met aftrek van de Transactiekosten. Maandelijks keert GDF deze inkomsten met aftrek van de gebruikskosten via haar Derdengeldenrekening uit aan de Non-Profit organisatie op basis van de opgeslagen informatie van de Donaties.
4.5 GDF is niet vergunningsplichtig noch prospectusplichtig op grond van de Wet Financieel Toezicht.

5 Algemene informatie
5.1 Bij gebruik van het Product krijgt de Non-Profit organisatie de beschikking over een code voor de integratie van het Product op haar eigen website. De look & feel van het Product kan door Non-Profit organisatie zelf naar wens aangepast worden. GDF kan hierbij een ondersteunende rol aanbieden.
5.2 Op de Non-Profit organisatie website kan de webbezoeker online een Donatie doen.

6 Kosten
6.1 De kosten voor het gebruik van het Product zijn inclusief de Transactiekosten
6.2 De looptijd van het gebruik van het Product loopt tot opzegging van het gebruik van het Product.
6.3 De gebruikskosten bedragen een percentage van het totale Donatiebedrag. Deze gebruikskosten worden alleen in rekening gebracht voor geslaagde transacties. De gebruikskosten excl. 21% BTW bedragen 8%.

7 Aanmeldingsprocedure
7.1 Om als Non-Profit organisatie toegelaten te worden tot het Product dient de Non-Profit organisatie via de Website deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden en de volgende aanmeldinformatie te verstrekken: • ANBI status • Omschrijving en adresgegevens van de Non-Profit organisatie; • Naam van de contactpersoon voor de Non-Profit organisatie; • Telefoonnummer en één werkend e-mail adres voor de correspondentie met de Non-Profit organisatie aangaande het Product.
7.2 Een Non-Profit organisatie kan door GDF (tijdelijk) de toegang tot het Product geweigerd worden als niet voldaan wordt aan ANBI status.
7.3 Na de ontvangst van de gegevens uit artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden start het gebruik van het Product. Het Product van de Non-Profit organisatie wordt aangemaakt en de Non-Profit organisatie ontvangt automatisch de codering en inloggegevens om gebruik te kunnen gaan maken van het Product.
7.4 Voordat men via het Product van de Non-Profit organisatie online kan doneren, dienen de contactgegevens en het IBAN nummer van Non-Profit organisatie te worden ingevuld én een aantal documenten te worden geüpload. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent online betalingsverkeer.
7.5 In geval van gebruik van het Product door een stichting of vereniging, ingeschreven bij de Nederlandse of Belgische Kamer van Koophandel, worden de volgende documenten gevraagd: • kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden); • kopie bankafschrift van de Non-Profit organisatie (niet ouder dan 3 maanden) met daarop duidelijk vermeld het IBAN nummer. De naam van de Non-Profit organisatie op het bankafschrift dient overeen te komen met de gegevens in het uittreksel Kamer van Koophandel; • Kopie van de statuten van de stichting of vereniging • Handtekening Voorzitter of 2 andere bestuursleden inclusief kopie legitimatiebewijs.
7.6 Pas als de in artikel 7.1, 7.4 of 7.5 vermelde documenten in het bezit van GDF is en door GDF op juistheid en volledigheid zijn gecontroleerd en goedgekeurd, is de aanmeldprocedure afgerond, en kunnen via het Product donaties worden gedaan aan de Non-Profit organisatie en zullen donatiegelden worden uitbetaald.
7.7 Non-Profit organisatie is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de correspondentie- en overige gegevens.
7.8 De Non-Profit organisatie krijgt een inlogcode (gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord) toegewezen via de Aanmeldprocedure. Deze inlogcode wordt gebruikt om het Product van de Non-Profit organisatie te beheren. Het is niet toegestaan de inlogcode over te dragen dan wel aan andere Non-Profit organisaties of derden in gebruik te geven. GDF behoudt zich het recht voor om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onder bijzondere of onvoorziene omstandigheden de inlogcode te wijzigen / in te trekken na het aangesloten Non-Profit organisatie op de hoogte gesteld te hebben.
7.9 GDF heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het gebruik van het Product van Non-Profit organisatie na aanmelding in te trekken indien er sprake is van fraude. In dat geval zal GDF alle door Non-Profit organisatie geplaatste content op de Website verwijderen.

8 Duur, opschorting en beëindiging gebruik Product
8.1 Voor het gebruik van het Product geldt een Aanmeldingsprocedure.
8.2 Het gebruik van het Product heeft de mogelijkheid voor beide partijen om het met onmiddellijke ingang op te zeggen.
8.3 Aan het gebruik van het Product zit geen vaste periode.
8.4 Non-Profit organisatie zal voorafgaand aan de beëindiging van het gebruik van het Product een e-mail of telefoontje van GDF ontvangen met de mogelijkheid om de stopzetting van het gebruik van het Product te voorkomen.
8.5 De contactpersoon van Non-Profit organisatie zoals die bij GDF bekend is, kan het gebruik van het Product beëindigen door een e-mail te sturen naar info@goededoelenfondsenwerving.nl met minimaal de volgende gegevens: • Naam van Non-Profit organisatie; • Webadres van de Non-Profit organisatiepagina; • Reden waarom Non-Profit organisatie het Gebruik van het Product wil beëindigen; • Gewenste opzegdatum.
8.6 De opzegging zal door GDF binnen 5 werkdagen na ontvangst door GDF per e-mail worden bevestigd waarbij wordt aangegeven wat de einddatum van het gebruik van het Product is. Het gebruik van het Product wordt vervolgens op de opgegeven datum door GDF beëindigd op de wijze als beschreven onder artikel 8.10 van deze Algemene Voorwaarden.
8.7 GDF en Non-Profit organisaties (Partijen) mogen met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) laten weten het gebruik van het Product te beëindigen en haar verplichtingen op te schorten wanneer: a. de andere partij diens verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim verkeert; b. de andere partij na het actief worden van het gebruik van het Product bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat Non-Profit organisatie de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden niet zal nakomen; c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van deze Algemene Voorwaarden of ongewijzigde instandhouding van het gebruik van het Product in redelijkheid niet van de andere partij kan worden gevraagd; d. de andere partij onrechtmatig informatie op de Website heeft geplaatst. Hieronder valt het verspreiden, van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke en dierlijke waardigheid evenals materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie; e. het faillissement van de andere partij is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van de andere partij is ingediend.
8.8 Als GDF of Non-Profit organisatie op een van de in artikel 8.7 van deze Algemene Voorwaarden vermelde gronden het gebruik van het Product beëindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op de relatie tussen partijen.
8.9 Als GDF op een van de in artikel 8.7 van deze Algemene Voorwaarden vermelde gronden het gebruik van het Product beëindigt is GDF op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding van kosten die op welke wijze dan ook door de beëindiging (zijn) ontstaan.
8.10 Na beëindiging van het gebruik van het Product, is GDF gerechtigd Non-Profit organisatie de toegang tot de Website te ontzeggen en de Non-Profit organisatiepagina, Projectpagina(‘s), van de Non-Profit organisatie inclusief het door de Non-Profit organisatie geplaatste content te verwijderen. Donatie inkomsten ontvangen na afloop van het gebruik van het Product en gekoppeld aan Non-Profit organisatie worden conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door GDF uitgekeerd aan Non-Profit organisatie. Binnen 3 maanden na afloop van het gebruik van het Product zal GDF alle gegevens van Donateurs die Non-Profit organisatie met het Product geworven heeft onomkeerbaar verwijderen in haar database.

9 Maandelijkse uitbetaling
9.1 Binnen twee weken na afloop van een maand worden de donatie inkomsten van Non-Profit organisatie vanuit de derdengeldenrekening van GDF gestort op de bankrekening van Non-Profit organisatie zoals opgegeven bij de Aanmeldingsprocedure en zoals beschreven in artikel 7.4 en 7.5 van deze Algemene Voorwaarden.
9.2 De donatie inkomsten in een maand zijn gelijk aan de optelsom van Donatiebedragen voor Non-Profit organisatie, zoals deze door GDF in de betreffende maand op haar derdengeldenrekening zijn ontvangen van Betalingspartner minus de gebruikskosten.
9.3 De Non-Profit organisatie ontvangt binnen twee weken na afloop van een maand de specificatie, behorende bij de maandelijkse uitbetaling. Op deze specificatie staan alle gegevens met betrekking tot de Donatiebedragen. De gebruikskosten worden als reeds betaalde factuur verstuurd aan Non-Profit organisatie.

10 Intellectueel Eigendom
10.1 De Website en het Product zijn auteursrechtelijk beschermd. GDF is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de gegevens die door de Non-Profit organisatie en de daar onder vallende pagina’s zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken.
10.2 Non-Profit organisatie draagt er zorg voor dat content die door webbezoekers op het Product wordt geplaatst geen inbreuk maken op de auteursrechten van derde partijen. Non-Profit organisatie vrijwaart GDF tegen aanspraken of vorderingen van derde partijen in verband met inbreuken op auteursrechten.

11 Verwerkingsovereenkomst
11.1 Via de Website worden persoonlijke gegevens van consumenten (Persoonsgegevens) geworven en opgeslagen in de databestanden van GDF. Op de verwerking van Persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2017/679 (AVG) van toepassing. Non-Profit organisatie geldt onder de AVG en deze Algemene Voorwaarden als de Verwerkingsverantwoordelijke. GDF is de Verwerker voor wat betreft de verwerking van Persoonsgegevens in opdracht en op instructie van Non-Profit organisatie. GDF geldt uitsluitend als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens die GDF nodig heeft om haar dienstverlening uit te voeren.
11.2 Deze Verwerkersovereenkomst is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en maakt daar integraal onderdeel van uit. Met aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden wordt deze Verwerkersovereenkomst geacht te zijn aanvaard door Non-Profit organisatie.
11.3 GDF verwerkt voor Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) de volgende persoonsgegevens: • Naam (van donateurs); • NAW gegevens (idem); • E-mailadres (idem); • Alle overige persoonsgegevens die via een, door Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) vastgesteld inschrijvingsformulier, via de GDF website verworven worden; • Gegevens met betrekking tot transacties/donaties/betalingen; • Data verkregen uit sociale profielen (Facebook-, twitteraccount etc.); • Financiële data (bankrekeningnummer, creditcardnummer); • Reacties op website die opgeslagen worden door GDF.
11.4 Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) heeft en houdt volledige zeggenschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens.
11.5 GDF verwerkt de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en overige op de verwerking van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving en deze Algemene Voorwaarden.
11.6 Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) heeft via het maandelijkse donatie overzicht toegang tot Persoonsgegevens die verwerkt zijn. GDF zal alle Persoonsgegevens die ze voor Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) verwerkt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) binnen veertien werkdagen volledig en onherroepelijk verwijderen van dedicated servers en eventueel gehoste servers en uit (interne) mailboxen. Binnen 30 dagen worden persoonsgegevens verwijderd van reserve kopieën en uit back-up bestanden.
11.7 Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) stemt ermee in dat onder ‘verwijdering van persoonsgegevens’ wordt begrepen: het verwijderen van alle Persoonsgegevens in de databases die zijn verworven met het Product. Dit is een onomkeerbaar proces. De datarecords blijven wel bestaan met gegevens voor statistische doeleinden of gegevens die op grond van een wettelijke verplichting geregistreerd dienen te staan. De Persoonsgegevens in deze datarecords worden onomkeerbaar vervangen door de term ‘anoniem’ (anoniem, dat wil zeggen niet meer tot een natuurlijke persoon herleidbare vorm). Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) stemt in met deze wijze van het uitvoeren van verwijderingsverzoeken van Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie). GDF verschaft het overzicht welke Persoonsgegevens verwijderd worden. GDF is zelfstandig verantwoordelijk voor de verdere verwerking van alle data die geen persoonlijke kenmerken bevatten. Deze geanonimiseerde data gebruikt GDF uitsluitend voor statistische doeleinden.
11.8 Uiterlijk 3 (drie) maanden en niet binnen één maand na beëindiging van het gebruik van het Product (ongeacht de grondslag van de beëindiging) verwijdert GDF volledig en onherroepelijk alle Persoonsgegevens die voor en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) zijn verwerkt, ongeacht of Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) voor het verwijderen van de gegevens opdracht heeft gegeven.
11.9 GDF neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatige gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. GDF zorgt ervoor dat het personeel dat betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens, de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verplichtingen van GDF kent en verplicht is die na te komen.
11.10 In geval GDF een Datalek constateert, zal GDF Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) onmiddellijk – doch uiterlijk binnen 24 uur na constatering – gedetailleerd op de hoogte stellen van het Datalek. GDF verschaft daarbij uit eigen beweging aan Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) alle informatie betreffende ieder Datalek, waaronder in ieder geval begrepen de aard van het Datalek, de hoeveelheid en categorieën Persoonsgegevens die door het Datalek (kunnen) zijn geraakt en de getroffen beveiligingsmaatregelen om het Datalek te kunnen stopzetten. Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) kan onder omstandigheden verplicht zijn het Datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. GDF zal onder geen omstandigheid overgaan tot het zelfstandig melden van enig Datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) kan onder omstandigheden eveneens verplicht zijn het Datalek te melden aan de Donateurs. GDF zal onder geen omstandigheid overgaan tot het zelfstandig melden van enig Datalek aan de Donateurs. Het melden van een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen is een zelfstandige beslissing van Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie).
11.11 Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) gaat ermee akkoord dat GDF bij de uitvoering van haar werkzaamheden derde partijen inschakelt, zijnde Mollie (Betalingsverkeer), TransIP (hosting) van het GDF platform en Gabor software (Software ontwikkeling). Voor betreffende derden gelden bij de verwerking van de Persoonsgegevens dezelfde voorwaarden als in deze Verwerkersovereenkomst omschreven. GDF blijft in de verhouding tussen partijen altijd aanspreekpunt en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
11.12 GDF houdt de Persoonsgegevens geheim. GDF draagt ervoor zorg dat de Persoonsgegevens niet direct of indirect ter beschikking komen van derden. Dit gebod geldt niet voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis tot enige bekendmaking verplicht.
11.13 GDF draagt er zorg voor dat de Betrokkene in de zin van de AVG al zijn/haar rechten op grond van de AVG kan uitoefenen. GDF zal verder op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot: a. Het schriftelijk verstrekken van alle benodigde informatie die Verwerkingsverantwoordelijk nodig mocht hebben; b. Het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van Persoonsgegevens; c. Het beschikbaar stellen van de Persoonsgegevens van de betrokkene voor het kunnen uitoefenen van het recht op dataportabiliteit; d. Het afhandelen van door de Betrokkene gemaakt bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens. Waar het voor GDF, op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, niet mogelijk is om volledige uitvoering te geven aan een verzoek van een betrokkene tot uitoefening van zijn rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens zal GDF Verwerkingsverantwoordelijke (Non-Profit organisatie) hierover tijdig, volledig en onderbouwd informeren.

12 Aansprakelijkheid
12.1 GDF stelt het Product met zorgvuldigheid samen. Voor de werking, beschikbaarheid en toegang tot het Product is GDF afhankelijk van derde partijen. GDF is niet aansprakelijk voor gebreken in de werking en toegankelijkheid het Product, tenzij de gebreken aantoonbaar het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van GDF.
12.2 Het succes van de ontvangst van donaties via het Product ligt in handen van de Non-Profit organisatie. GDF is niet aansprakelijk als het gebruik van het Product geen succes blijkt te hebben en er, bijvoorbeeld, geen donaties worden ontvangen door Non-Profit organisatie.
12.3 GDF besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. GDF is – tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van GDF – niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door GDF of door Non-Profit organisatie aan GDF.
12.4 De op de Website geplaatste teksten aangaande de Non-Profit organisatie geven alleen de mening van de Non-Profit organisatie zelf weer en niet die van GDF. GDF heeft enkel een faciliterende rol richting de Non-Profit organisatie. GDF geeft geen enkel oordeel over of garantie op de kans van slagen van het gebruik van het Product en de risico’s verbonden aan het doen van een Donatie aan een Non-Profit organisatie. GDF is hiervoor – tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid van GDF – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Donatie is dan ook volledig voor rekening en risico van de Donateur en de Non-Profit organisatie.
12.5 De aansprakelijkheid van GDF is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe zaakschade. GDF is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.
12.6 De totale aansprakelijkheid van GDF voor enige schade van de Non-Profit organisatie is per schadeveroorzakende gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag dat in het respectievelijke geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van GDF wordt uitgekeerd.
12.7 GDF vrijwaart de Non-Profit organisatie en stelt de Non-Profit organisatie schadeloos voor alle claims, acties, aanspraken van derden en voor verliezen, schade of kosten, waaronder boetes en dwangsommen van de Autoriteit Persoonsgegevens die de Non-Profit organisatie maakt of lijdt en die rechtstreeks of indirect voortvloeien uit of tot stand komen in verband met een verwijtbare tekortkoming door GDF en/of diens onderaannemers in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden en/of enige schending door GDF en/of diens onderaannemers van de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, waaronder in elk geval begrepen de Wgbo en de AVG.
12.8 GDF is gerechtigd de inhoud van de Website te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13 Klachten
13.1 Klachten kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@goededoelenfondsenwerving.nl. Binnen drie werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. GDF zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.
13.2 Als een klacht het niet voldoen door een Non-Profit organisatie van diens verplichtingen jegens een Donateur betreft, zal GDF – indien GDF dit naar haar uitsluitende oordeel noodzakelijk acht – Non-Profit organisatie hierop aanspreken. GDF is echter geenszins verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van een Non-Profit organisatie.
13.3 Via een e-mail nieuwsbrief aan aangesloten Non-Profit organisaties (op het opgegeven e-mailadres van de aangesloten Non-Profit organisatie) houdt GDF de aangesloten Non-Profit organisatie op de hoogte van aanpassingen aan het Product.
13.4 Wijzigingen in Gebruikskosten worden via e-mail door GDF minimaal één maand voordat deze ingaan doorgegeven aan aangesloten Non-Profit organisaties via het opgegeven e-mailadres van Non-Profit organisatie.

14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen GDF en Non-Profit organisatie is Nederlands recht van toepassing. Alle in deze algemene voorwaarden gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederland rechtelijke begrippen.
14.2 Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden worden in eerste instantie voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.

15 Varia
15.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven ook na nadat het gebruik van het Product is geëindigd van kracht, ongeacht de grondslag voor de beëindiging.
15.2 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zal deze bepaling door GDF worden vervangen door geldige bepaling die zoveel mogelijk in overeenstemming is met de nietige of vernietigbare bepaling. Alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven onverkort van toepassing.
15.3 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of er zich een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
15.4 GDF kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal GDF de Non-Profit organisatie vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Algemene Voorwaarden schriftelijk (waaronder begrepen: in elektronische vorm) op de hoogte te stellen en Non-Profit organisatie mededelen op welke datum de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden op de relatie tussen GDF en Non-Profit organisatie van toepassing wordt. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via de Website.