Den Haag, 15 september 2018

Privacy Verklaring – Goede Doelen Fondsenwerving

Wie zijn wij?

Wij zijn Goede Doelen Fondsenwerving (GDF): Wij ontwikkelen online fondsenwervende applicaties voor Non-Profit organisaties en verwerken hierbij persoonsgegevens van onze relaties, donateurs en gebruikers. Wij doen dit om onze relaties zo goed mogelijk te helpen de doelstellingen te bereiken.
In deze privacy verklaring wordt uitgelegd waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. De privacy verklaring geldt voor al onze verwerkingen, aangezien we vaak samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (in het geval van een project/campagne). Indien er aanpassingen in de verwerking van gegevens plaatsvinden dan zal dit per opdrachtgever/project/campagne worden aangegeven.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Valkenboskade 452 (2563 JK), in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68493045. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact
Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via info@goededoelenfondsenwerving.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (bij projecten), betaalgegevens, donatiegeschiedenis, interessegebieden, functietitel en bedrijf, KvK gegevens, omzetgegevens, beeldmateriaal, contactgeschiedenis, inhoud berichten, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons Cookie Verklaring (zie onderstaand) en surfgedrag.
GDF helpt Non-Profit organisaties met het werven van (potentiële) donateurs. In dat kader kan het zijn dat GDF u informeert per post, telefoon, sms, e-mail en online via social media over deze Non-Profit organisaties.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
Relaties/donateur administratie en dienstverlening. Alle handelingen die GDF doet met donateursgegevens, zijn op basis van afspraken die gemaakt zijn tussen de Non-Profit organisatie en GDF. Alle handelingen die GDF doet met donateursgegevens namens Non-Profit organisaties, vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In onze relaties/donateur administratie houden we bij welke organisaties en particulieren gebruik maken van onze diensten, met eventueel daarbij de relevante contactpersonen. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. Tevens gebruiken we de persoonsgegevens om jaarlijks feedback te ontvangen over onze producten en diensten zodat we deze kunnen blijven optimaliseren en/of nieuwe producten/diensten kunnen ontwikkelen.

Nieuwsbrieven

Je kan je bij ons (in de toekomst) aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldmogelijkheid.

Werving (marketing)

GDF beweegt met de sector mee en daarom werven wij nieuwe relaties, sponsoren, donateurs, en eventueel nieuwe collega’s. Om contact te onderhouden verwerken wij contactdetails en interessegebieden.

Verbetering GDF dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening verwerken wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke projecten/campagnes het meest aanspreken en (in de toekomst) open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Beeldmateriaal

Wij kunnen tijdens projecten/campagnes beeldmateriaal gebruiken van onze gebruikers– waaronder foto’s en video’s. Wij verwerken dit beeldmateriaal om onze content meer sfeer te geven, om verslag te doen van onze projecten en campagnes en voor archiefdoeleinden. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Informatie en inzage

Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Rectificatie

Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze niet kloppen.

Vergetelheid

Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking

Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken.

Bezwaar (verzet)

Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen wij die verwerking per direct, tenzij er voor GDF dringende gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Overdraagbaarheid

Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare vorm.

Toestemming intrekken

Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken.
Klacht indienen bij de AP
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap, evenement), op basis van toestemming en de meesten voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van GDF: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Verwerkers en derde ontvangers

Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) staat het de Non-Profit organisaties vrij om adresgegevens aan te bieden voor eenmalig gebruik. Zolang zij dat melden aan de donateurs en men daartegen in verzet kan komen.
In de communicatie naar donateurs van onze relaties wordt er verteld wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Ook wordt de donateur de mogelijkheid geboden om hiertegen in verzet te komen, zoals de wet voorschrijft.
Als er een verzoek van een donateur komt, wordt deze meteen ingewilligd en verwerkt in de donateursdatabase van de betreffende klant.

Onze donaties verlopen via Mollie. De gegevens die wij van Mollie ontvangen van de donateurs worden doorgestuurd aan de organisatie waarvoor er gedoneerd is. Dit betreft de naam van de donateur (er is een optie om anoniem te doneren) het bedrag en het doneerproject.
Wij werken in een cloud omgeving en wij maken gebruik van Google Analytics.

Social Media

Om onze projecten/campagnes meer draagvlak te geven / te promoten en om verslag te doen hiervan maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van gebruikers, donatie campagnes en andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik van beeldmateriaal door social media is het privacy verklaring van het betreffende social media platform van toepassing: Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

Links
Op de websites van GDF staat een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties. GDF is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy verklaring van de betreffende organisatie van toepassing.